Rauman Kauppaseura ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Rauman Kauppaseura ry. ja sen kotipaikka on Rauma.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia talouselämän alalla työskentelevien tai taloudellisista asioista kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä, kehittää heidän taloudellista ajatteluaan ja varata heille tilaisuus hyödyllisiin harrastuksiin ja ajanviettoon yhdistyksen huoneistossa. Tarkoitusta varten yhdistys järjestää jäsenilleen kokouksia, illanviettoja, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia sekä tukee yhdistyksen järjestämää harrastustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys pitää yllä kerhohuoneistoa. Lisäksi yhdistys voi harjoittaa ravintolaliikettä anniskeluoikeuksineen, vuokrata omistamaansa kiinteistöä sekä omistaa ja hallita kiinteistöyhtiön osakkeita.

2. Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä talouselämän alalla työskentelevä tai taloudellisista asioista muuten kiinnostunut, hyvämaineinen henkilö ja oikeushenkilö, jonka jäsenyyden voidaan katsoa edistävän yhdistyksen tarkoitusta.

Jäseneksi ottamisesta päättää pallolautakunta vähintään kahden jäsenen allekirjoittaman, vahvistetulle lomakkeelle laaditun kirjallisen ehdotuksen perusteella sen oltua vähintään seitsemän päivää nähtävänä yhdistyksen huoneiston ilmoitustaululla. Jäsenten erottamisesta päättää sama lautakunta hallituksen esityksen perusteella.

Pallolautakuntaan kuuluu 12 jäsentä ja heidät valitaan vaalikokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain eroaa lautakunnasta kolmannes, ensimmäisellä ja toisella kerralla arvan perusteella ja sen jälkeen vuorotellaan.

Lautakunnassa, joka on päätösvaltainen kahdeksan jäsenen saapuvilla ollessa, asiat ratkaistaan salaisella äänestyksellä valkoisia ja mustia palloja käyttäen edellisten tarkoittaessa myönteistä ja jälkimmäisten kielteistä ratkaisua. Ehdotus uuden jäsenen ottamisesta katsotaan hyväksytyksi, jos annetuista palloista vähintään 3/4 on valkoisia, ellei ole kysymys erotetun jäsenen hyväksymisestä uudelleen jäseneksi, jolloin kaikkien annettujen pallojen on oltava valkoisia. Hallituksen esitys jäsenen erottamisesta ratkaistaan yksinkertaisella pallojen enemmistöllä.

Hallituksen hyväksymä oikeushenkilöjäsen saa pitää omia kokouksiaan yhdistyksen huoneistossa vain hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Yhdistys voi hallituksen esityksestä valita kunniajäseniä.

3. Jäsen- ja liittymismaksut

Yhdistyksen menojen suorittamiseksi kannetaan jäseniltä liittymis- ja jäsenmaksut, jonka suuruuden vaalikokous vahvistaa erikseen henkilö- ja erikseen oikeushenkilöjäseniä varten.

Vaalikokous voi antaa hallitukselle valtuuden myöntää ansioituneille tai muutoin siihen oikeutetuiksi katsomilleen jäsenille vapaajäsenyyksiä.

Kunnia-, ainais- ja vapaajäsenet ovat jäsenmaksuista vapaat.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Jäsenistä eroaa vuosittain kolme, ensimmäisellä kerralla arvalla ja sitten vuorollaan. Sekä puheenjohtaja että jäsenet voidaan välittömästi valita uudelleen enintään kaksi kertaa.

5. Hallituksen päätösvalta ja päätöksentekotapa

Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaan. Se on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä kolmen jäsenen saapuvilla ollessa. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

6. Yhdistyksen nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessä hallituksen jäsenen tai sihteerin kanssa.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on seuraavan helmikuun loppuun mennessä toimitettava tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle kahden viikon kuluessa tämän jälkeen, kuitenkin vähintään kahta viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tilintarkastajan mahdollisesti tekemistä muistutuksista antakoon hallitus kirjallisen selvityksen toimintakertomuksen yhteydessä yhdistyksen vuosikokoukselle.

8. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosittain pidettävät vaalikokous ja vuosikokous.

9. Vaalikokoukseensa yhdistys kokoontuu marraskuussa käsittelemään seuraavat asiat:

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat mys ääntenlaskijoina.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Valitaan hallituksenjäsenet erovuoroisten tilalle

Määrätään hallituksen jäsenistä yksi varapuheenjohtajaksi

Valitaan yhdistyksen sihteeri joko hallituksesta tai sen ulkopuolelta seuraavaksi toimintavuodeksi

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varamiestä

Valitaan uudet jäsenet pallolautakuntaan erovuoroisten tilalle

Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio

10. Vuosikokous

Vuosikokoukseensa yhdistys kokoontuu maaliskuussa käsittelemään seuraavat asiat:

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

Esitetään vuosikertomus tilinpäätöksineen

Esitetään tilintarkastuskertomus

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille kuluneelta tilikaudelta

11. Muut kokousasiat

Varsinaisessa kokouksessa voidaan hallituksen esityksestä käsitellä muitakin kuin 9. ja 10. pykälissä mainittuja asioita. Jos jäsen haluaa saattaa jonkin asian varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, ilmoittakoon sen hallituksen valmisteltavaksi ennen kokouskuukauden 1. päivää.

12. Ylimääräinen kokous

Ylimääräiseen kokoukseen yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta.

Hallitus on velvollinen kutsumaan yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen määrätyn asian käsittelemistä varten, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

13. Kokouskutsut

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on joko julkaistava hallituksen määräämässä, paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä tai toimitettava jäsenille postitse vähintään kolme päivää ennen kokouspäivää. Kutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat. Muut tiedonannot jäsenille julkaistaan yhdistyshuoneiston ilmoitustaululla.

14. Päätöksentekotapa

Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Kuitenkin vaaditaan pätevän päätöksen tekemiseen sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskevassa asiassa kahden peräkkäisen vähintään viikon väliajoin pidettävän kokouksen päätös, jota 2/3 annetuista äänistä kannattaa.

Äänestys on vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa.

15. Jäsenvelvollisuuksien laiminlyönti

Jäsenelle, joka on sopimattomalla käyttäytymisellä vahingoittanut yhdistyksen arvoa taikka rikkonut sen sisäistä järjestystä, hallitus antakoon varoituksen. Jos varoitusta ei oteta varteen, hallitus esittäköön pallolautakunnan ratkaistavaksi, onko jäsen yhdistyksestä erotettava.

Jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, voi hallitus päätöksellään katsoa yhdistyksestä eronneeksi.

16. Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys päätetään purkaa, sen varat on käytettävä Rauman kulttuuri- tai talouselämää edistävään, yleishyödylliseen tarkoitukseen yhdistyksen viimeisen kokouksen lähemmin päättämällä tavalla.

17. Muut määräykset

Muussa suhteessa noudatetaan yhdistyksistä annettua lakia ja hallituksen hyväksymiä ohje- ja järjestyssääntöjä.

……………………………………………………………………………………………………

Hyväksytty vaalikokouksessa 22.11.2001.

Hyväksytty ja vahvistettu vuosikokouksessa 20.3.2002.